Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Lapsehoidjate kursus koos juhendatud praktikaga

Aeg: 2017-06-19T09:30:00+03:0019.06.2017, 09:30 - 07.09.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Kati Putk
Telefon: 5566 3365
Lingid:
E-post: kati@luwi.ee
Pilet: 1188 € + km (260 akadeemilist tundi, sh 160 kontakttundi, 80 praktikatundi ja 20 tundi iseseisvat tööd)

Kirjeldus

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Sihtgrupp
Väikelaste hoidmisega tegelejad

Koolituse käigus saab koolitatav järgmised põhioskused ja teadmised:
Lapse kasvukeskkonna toetamine
Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.
Ohutegurite hindamine ja ennetamine.
Väärkohtlemise märkamine.
Majapidamis- ja koristustööde tegemine.
Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
Lapse arengu toetamine
Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
Lapse keele ja kõne toetamine.
Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
Lapse loovuse toetamine.
Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
Eneseteenindusoskuste kujundamine.
Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.
Lapse tervise edendamine
Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
Esmaabi andmine.
Koostöö lapsevanema/hooldajaga
Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.
Erivajadusega lapse hoidmine
Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
Kutset läbiv kompetents
Lapsehoidja kutse-eetika
Kvaitseetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest
Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;
loob lapsele turvalise keskkonna;
tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
toetab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
oskab kavandada ja läbi viia eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab nende tähtsust;
kujundab lapse hügieeniharjumusi;
tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja oskab koostada laste menüüd;
oskab hoida lapse tervist ja teda põetada;
oskab vajadusel osutada esmaabi;
teeb koostööd lapsevanemaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lapsekasvatuse põhimõtetega;
tunneb eripedagoogika ja -psühholoogia teoreetilisi aluseid, oskab hoida erivajadusega last;
tunneb lapsehoiuteenusega seotud õigusakte.

Muu info

Teemasid on võimalik läbida ka eraldi ja individuaalplaani järgi.

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 240 akadeemilise tunni ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat.

Iseseisva tööna vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh

Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse esmaabikoolituse tunnistus ja kursuse lõputunnistus.

Koolitus toimub 2 korda nädalas tööpäevadel.
Muudetud: 05.06.2017, 17:27
Vaatamisi: 1715
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31