Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Küsitlus
Kuidas oled rahul praeguse Kultuuriaknaga?
Olen väga rahul
Olen rahul
Ajab asja ära
Pole rahul
Vajab kiiremas korras uuendust


Sport
Raamatupidaja koolitus (neljapäeviti)

Aeg: 2017-01-1919.01.2017 - 25.05.2017
Koht:
Korraldaja: Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus
Kontaktisik: Katrin Hummal
Telefon: 736 1833
Lingid:
E-post: katrin.hummal@khk.ee
Pilet: 595€

Raamatupidamine on majandusarvestus, mis annab ettevõtjale ülevaate tema äris toimuvast ning siin on oluline roll just raamatupidaja korrektsel ja täpsel tööl, mis aitab analüüsida ettevõtte majandustegevust.
Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning aruannete koostamine vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Koolitus on mõeldud

- kõikidele, kes soovivad alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana
- huvilistele, kes soovivad omandada teadmisi äriühingu raamatupidamisest

Koolitusel õpid

- kajastama ostu-ja müügiarveid
- pidama materiaalse ja immateriaalse põhivara ning varude arvestust
- pidama palga-, puhkusetasude ja maksude arvestust
- koostama ja esitama maksuaruandeid
- koostama raamatupidamisbilanssi
- kasutama raamatupidamise seadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja
- koostama raamatupidamise aruandeid (majandusaasta aruannet, kasumi- ja rahavoogude aruannet) ning tegema järeldusi ettevõtte majandusliku tegevuse kohta

Koolituse teemad

Raamatupidaja koolitus koosneb kolmest moodulist:
I moodul, 19. jaanuar– 2. märts
Moodulis on seitse koolituspäeva- neljapäevad kell 10–15.
1. Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
2. Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
2. Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
3. Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
4. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
5. Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
6. Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul, 16. märts– 27. aprill
Moodulis on seitse koolituspäeva- neljapäevad kell 10–15
1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.
3. Põhivara arvestus - materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
4. Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
5. Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
6. Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
7. Kasutus- ja kapitalirent.
8. Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
9. Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

III moodul, 11.– 25. mai
Moodulis on kolm koolituspäeva, neljapäevad kell 10-15.
1. Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
2. Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
3. Kasumiaruande kaks skeemi.
4. Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
5. Omakapitali muutuste aruanne.

Koolituse korraldus

Koolitus toimub kord nädalas, kolmapäeviti kell 10-15.
Koolituse maht on 120 akadeemilist tundi, millest 98 tundi on kontaktõpet klassiruumis ning 22 tundi iseseisvat tööd.
Iseseisev töö (kodutöö) seisneb praktiliste ülesannete lahendamises ning tööde esitamine toimub Moodle keskkonnas.

Koolitaja

Aino Vooro- tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent.
Aino on kogemustega koolitaja ning 2014 aastal valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks.
Ta on kirjutanud raamatu "Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises", raamatupidamis- ja maksundusportaalis on avaldatud tema artikkel "Omahinna arvestamine põllumajanduses" ning on aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule "Alustava põllumajandustootja ABC"
Muudetud: 28.11.2016, 16:37
Vaatamisi: 871
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31