Teksti suurus
Reavahe
Kontrastsus
  • Koolitus
  • Keeleõpe
  • Koolitus
  • Keeleõpe

Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Kastani 39, Tartu

vaata kaarti

E 04. märts 2024 | 17:00 - R 28. juuni 2024

1 787,30 €

Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus B1 tasemel.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku A2 taseme eksami.

Kursuse sisu
Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme B1 kirjeldusele.

Läbitavad teemad:

pere ja isikuandmed;
kodu, elukeskkond;
igapäevaelu;
vaba aeg;
reisimine, transport;
inimsuhted;
tervis ja tervishoid;
haridus, erialad, töö ja töösuhted;
toitumine;
teenindus.
Grammatika:

nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses;
sihitise käänded;
tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid;
ma- ja da-tegevusnimi;
rektsioon;
käskiv ja tingiv kõneviis;
põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid;
•omadussõna võrdlusastmed.
Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine.
Kirjalikud ülesanded:

õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.

Muu info
Koolitus toimub ÕHTUTI 2 korda nädalas, esmaspäeviti ja reedeti, kell 17.00-20.15.

Koolituse hind sisaldab digitaalseid materjale.

Kursuse läbinule väljastatakse õpiväljundite saavutamisel digitunnistus.

Loe lähemalt

EST
Asutus:
Reiting PR OÜ
Aadress:
Kastani 39, Tartu
Kontaktisik:
Hellika Rohtmets
Telefon:
5332 6481
E-post:
E-post
Veebileht:
https://www.reiting.ee/